Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Mawrth, Medi 29, 2020

Cafwyd cyfle i ddisgyblion yr ysgol ddod at ei gilydd ar ddiwedd tymor i ddathlu y Cynhaeaf a chyflwyno ein Senedd Ysgol newydd ar gyfer y flwyddyn. Ar ran Banc Bwyd y Rhondda, diolch enfawr hefyd i bawb am gefnogi ein hymgyrch Rhoi 2019.

Diolch yn fawr i bawb am eu rhoddion caredig i Fanc Bwyd Cwm Rhondda eto eleni.

Llongyfarchiadau mawr i Tom Connolly a Ioan Thomas ar gael eu cynnwys yng ngharfan rygbi Gleision y Gogledd y tymor hwn - gwych fechgyn!

Mae disgyblion Chweched Dosbarth yr ysgol yn dathlu yn dilyn cyhoeddi canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol 2019, gyda myfyrwyr Blwyddyn 13 yn ennill rhai o‘r canlyniadau gorau yn hanes yr ysgol.

Llwyddodd 100% o ddisgyblion i sicrhau gradd A*-E mewn 24 o’r pynciau sydd ar gael i ddisgyblion eu hastudio yn ein Chweched Dosbarth – testun balchder mawr i bawb a champ sydd hefyd yn golygu bod pob un myfyriwr yn gallu parhau gyda’r cam nesaf ar ei daith ddysgu – boed hynny mewn prifysgol, lleoliad gwaith neu brentisiaeth.

Mae pob myfyriwr sydd wedi gwneud cais am le mewn prifysgol wedi derbyn lle mewn prifysgol o’i ddewis sydd, eto, yn destun balchder mawr i bawb.

I Cerys Swain o Flwyddyn 13, sydd wedi derbyn 3 gradd A* ardderchog yn Ffrangeg, Cerddoriaeth a Mathemateg, mae’r canlyniadau yn benllanw teilwng iawn ar gyfnod llwyddiannus ac hapus iawn yn yr ysgol ac yn ddechreuad cyffrous ar bennod newydd yn ei gyrfa, wrth iddi gychwyn ar radd gyfun Ffrangeg a Cherddoriaeth ym Mhrifysgol Lerpwl mis nesaf. “Doeddwn i wir ddim yn disgwyl gweld y canlyniadau yma heddiw – dw’i mewn sioc! Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at barhau gyda fy astudiaethau yn Lerpwl ac rydw i am ddiolch yn fawr i bob aelod o staff yr ysgol am eu holl gefnogaeth ar hyd y blynyddoedd.”

Llwyddodd 10% o ddisgyblion Blwyddyn 13 i ennill 3 gradd A*/A, y canran uchaf erioed yn hanes yr ysgol, gyda Cerys Swain, Ellie Smith, Shannon Stone, Ewan Headford a Casey Nash i gyd yn derbyn o leiaf un radd A* - camp arbennig iawn!

Bydd ein disgyblion sydd wedi sicrhau lleoliad mewn prifysgol o’u dewis yn cychwyn ar amrywiaeth eang o gyrsiau ym mis Medi, o Feddygaeth a Deintyddiaeth, i Hanes a Pheirianneg, mewn sefydliadau ar draws y Deyrnas Gyfunol.

I Bennaeth ein hysgol, Rhian Morgan Ellis, mae’r canlyniadau arbennig yma hefyd yn cydnabod y cydweithio llwyddiannus a pharhaus sydd wedi dod yn sylfaen gref i safonau uchel yr ysgol yn ystod y blynyddoedd diwethaf - “Mae’n disgyblion unwaith eto, gydag arweiniad a chefnogaeth staff, rhieni a theuluoedd, wedi cyflawni a chyrraedd eu potensial. Dwi mor browd o gymuned yr ysgol hon ble mae pob aelod ohoni yn cydweithio er lles a llwyddiant pobl ifanc Cwm Rhondda. Mae’n fraint cael bod yn rhan ohoni. Llongyfarchiadau mawr a phob dymuniad da ar gyfer y dyfodol i bob un disgybl.”

Ar ran y Bwrdd Llywodraethol, roedd ein Cadeirydd, Mr John Bryant hefyd yn awyddus i ddiolch a dathlu. “Rwy’n hynod falch o’n canlyniadau eleni. Braint yw cael bod yn Gadeirydd ar Fwrdd Llywodraethol yr ysgol hon a thystio i waith caled ac ysbrydoledig athrawon a staff cefnogi yr ysgol. Ar ran y Bwrdd Llywodraethol hoffwn ddymuno pob llwydinat i bob disgybl wrth iddynt gymryd y cam nesaf yn eu bywydau.”

Llongyfarchiadau mawr i bob un o’n disgyblion – a a phob dymuniad da ar gyfer y bennod gyffrous nesaf!

Dyma lun o ddisgyblion blwyddyn 7 yn ystod eu hymweliad i Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Thema'r diwrnod oedd 'Taith i'r Blaned Mawrth.'

Cynllun peilot cenedlaethol cyntaf i fynd i'r afael â stigma iechyd meddwl ymhlith plant a phobl ifanc. Mae YGCR wedi ymrwymo’n llawn i’r cynllun peilot am dair blynedd. Cyfle felly i ddathlu a thynnu sylw at lwyddiannau'r Rhaglen Pobl Ifanc Amser i Newid Cymru ar adeg hollbwysig, wrth i'r Llywodraeth gyfuno eu cynlluniau ar gyfer blaenoriaethu lles meddyliol ac emosiynol plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Yr wythnos hon byddwn yn lawnsio ein hymgyrch i leihau ar ein gwastraff wrth ymuno â chwmni Terracycle sy’n ail-gylchu pecynnau creision gwag. Bydd bin arbennig ar gyfer ein pecynnau creision tu allan i’r dderbynfa o ddydd Mawrth ymlaen. Gwnewch eich rhan!

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru