Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Iau, Ionawr 28, 2021

Roeddem yn falch iawn o groesawu rhai o’n cyn-ddisgyblion yn ôl i’r ysgol ar gyfer seremeni wobrwyo i gydnabod eu llwyddiannau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol a’u llwyddiannau ehangach tra’n ddisgyblion yma ar ddydd Iau 17eg o Ragfyr. Braf oedd clywed eu hanes a’u profiadau ym myd addysg uwch neu’n eu gyrfa dewisol. Llongyfarchiadau i chi gyd!

Cawsom gyfle ar fore Iau, 17eg o Ragfyr i ddiolch i ddisgyblion grwp targed Miss Hannah Rowlands am eu gwaith a'u hymdrechion yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Dechreuodd Miss Rowlands weithio gyda'r disgyblion a'u teuluoedd pan oeddynt ym Mlwyddyn 6 ac ma'r cynllun, sy'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau disgyblion, wedi para blwyddyn. Cynhaliwyd seremoni i gydnabod cynnydd y disgyblion ac i ddiolch iddynt hwy a'u teuluoedd am eu cefnogaeth. Diolch hefyd i Miss Rowlands am ei gwaith yn cyd-lynu'r prosiect eleni. Bydd Miss Rowlands yn ail-ymuno â disgyblion Blwyddyn 6 y cynradd ym mis Ionawr.

Cafodd disgyblion Blwyddyn 8 flâs o ddiwrnod ym myd diwydiant yn ddiweddar wrth iddynt fynychu amryw o weithdai yn rhan o raglen ‘Byd Gwaith’ yr Awdurdod. Cawsant gyfle i fynychu sawl sesiwn hynod ddiddorol ac mae’n diolch yn fawr i bawb a fu’n cynnig blâs o fyd diwydiant i’n disgyblion.

Cymerodd Bl 12 rhan mewn menter 'diogelwch ar y ffordd' a ddarperir gan Heddlu De Cymru. Nod y fenter yw addysgu pobl ifanc am y peryglon cysylltiedig â gyrru car, er mwyn lleihau ar y nifer o ddamweiniau a marwolaethau i'n ieuenctid. Yn ystod y fenter fe fynychodd Bl 12 amrywiaeth o weithdai 'diogelwch ar y ffordd' gan gynnwys uchafbwynt y dydd, sef - ymgymryd â hyfforddiant gyrru o dan arweiniad hyfforddwyr gyrru.

Mae criw o fyfyrwyr Bl 13 wedi elwa llawer o weithio gyda chwmni Equiversal ar gynhyrchu ffilm gwrth-fwlian fer yn ystod y misoedd diwethaf. Dangoswyd y ffilm am y tro cyntaf yn yr ysgol yr wythnos hon yn ystod seremno arbennig. Mawr yw ein diolch i Equiversal am y profiad arbennig hwn! Bydd linc i'r ffilm ar gael ar ein gwefan cyn hir!

Roedd llwyfan theatr Y Parc a’r Dâr, unwaith eto eleni, yn fwrlwm o dalentau gorau Cwm Rhondda wrth i’n hysgol lwyfannu High School Musical. Cafwyd perfformiadau arbennig iawn a mawr yw ein diolch i’r holl staff a disgyblion oedd ynghlwm am eu hymrwymiad a’u gwaith caled. Diolch hefyd i staff y theatr ac i’n rhieni am eu cefnogaeth. Bydd mwy o luniau i’w gweld ar y wefan cyn hir!

/>

Dyma ddisgyblion Blwyddyn 9 a 10 sy'n aelodau o garfan y Rhondda ar eu ffordd i ginio arbennig yn Holland House lle byddant cael eu henwi'n swydgogol yn aelodau carfan y Dewar Shield eleni. Da iawn chi fechgyn!

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru