Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Mercher, Mehefin 26, 2019

Croesawodd dîm rygbi cyntaf Ysgol Gyfun Cwm Rhondda Academi Omagh ar y bedwaredd ar ddeg o Dachwedd, 2013. Roedd y gêm yn gystadleuol iawn gydag Ysgol Y Cymer yn ennill yn y pendraw o ugain bwynt i saith. Roedd yn brofiad gwych i'r disgyblion i fwynhau gêm rygbi rhyngwladol tra hefyd yn deall a pharchu treftadaeth a thraddodiadau eraill. Roedd y ddau dîm yn glod i'w hysgolion a'u gwledydd. Gobeithio byddwn yn cael y cyfle i ymweld â Ulster, Iwerddon yn y dyfodol agos i herio Academi Omagh ar ei tir nhw.

Mae'r eco-cyngor yn awyddus i wneud ein rhan dros y byd a cheisio lleihau ein defnydd o egni. Byddwch yn gyfrifol a cheisiwch wneud gwell defnydd o egni, os nad oes angen ceisiwch ddiffodd goleuadau a thechnoleg di-angen. Hybwch eraill i gymryd rhan dros y pythefnos a gwneud ein rhan dros y byd. Pythefnos o ddiffodd o'r 18fed o Dachwedd hyd at yr 2il o Ragfyr.

Llongyfarchiadau i Corey Shepphard a Jacob Lloyd am gael eu dewis i gynrychioli sgwad rygbi Academwyr Cymru 2013/14. Mae hyn yn anrhydedd gwych sydd yn cydnabod safon uchel eu perfformiadiau y flwyddyn hôn tra'n cynrychioli tîm Cyntaf Ysgol Y Cymer yn Adran uchaf Ysgolion De-ddwyrain Cymru.

Roedd yn bleser croesawu Dr Jishu Dev o Fangladesh, a Mr Wil Morus Jones, sylfaenydd yr elusen BanglaCymru nôl i'r Cymer ar gyfer y trydydd tro yr wythnos hon.

Cynhaliwyd cyfarfod gyda'r Pennaeth yr wythnos hon er mwyn i aelodau newydd y Cyngor Ysgol drafod materion sy'n effeithio bywydau disgyblion. Bydd cynllun gweithredu yn cael ei lunio ar sail barn y disgyblion.

Pleser mawr oedd medru cyflwyno Prif Swyddogion Cyfnod Allweddol 3 a 4 ynghyd â Phrif Swyddogion yr ysgol yn ystod ein gwasanaeth cynhaeaf ar fore Gwener 25.10.13.

Estynnwn ein llongyfarchiadau gwresog i Amelia Davies a Caitlin Davies ar gael eu dewis yn aelodau o garfan -14 Cymoedd Morgannwg – camp anhygoel!

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru