Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Iau, Ionawr 28, 2021

Er gwaethaf holl heriau ac ansicrwydd y chwe mis diwethaf, roedd staff Ysgol Gyfun Cwm Rhondda mor falch i fedru croesawu yn ôl ein Chweched Dosbarth yn dilyn cyhoeddi canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol 2020. Roedd diwrnod canlyniadau eleni ychydig yn wahanol i’r arfer, ond roedd yn braf iawn gallu cydnabod a dathlu eu gwaith caled, eu llwyddiant a’u dyfalbarhâd trwy gydol eu cyfnod yn yr ysgol, ond yn enwedig felly yn ystod y chwe mis diwethaf.

Bydd ein disgyblion sydd wedi sicrhau lleoliad mewn prifysgol o’u dewis yn cychwyn ar amrywiaeth eang o gyrsiau ym mis Medi, o Fathemateg a’r Gyfraith, i Hanes a Fferylliaeth, mewn sefydliadau ar draws y Deyrnas Gyfunol. Bydd eraill yn cychwyn ar brentisiaethau neu yn mentro i fyd gwaith.

“Mae’n disgyblion unwaith eto, gydag arweiniad a chefnogaeth staff, rhieni a theuluoedd, wedi llwyddo, er gwaetha’r heriau lu mae’r garfan hon o ddisgyblion wedi’u hwynebu. ‘Rydym mor browd o gymuned yr ysgol hon; cymuned sy’n cydweithio’n ddyfal er lles a llwyddiant pobl ifanc Cwm Rhondda hyd yn oed yn ystod y cyfnodau mwyaf helbulus. Mae ein diolch i’n disgyblion arbennig yn ddidwyll am eu holl gyfraniadau gwerthfawr i gymuned yr ysgol a dymunwn yn dda iddynt ar gyfer y dyfodol. Bydd drysau Ysgol Gyfun Cwm Rhondda wastad ar agor iddyn nhw a’u teuluoedd. Byddwn yn dilyn llwyddiannau ein disgyblion wrth iddynt symud at gam nesaf eu llwybrau unigol. Byddwn hefyd ar gael i gefnogi unrhyw ddisgybl pe bai angen.”

Ar ran y Bwrdd Llywodraethol, roedd ein Cadeirydd, Mr John Bryant hefyd yn awyddus i ddiolch a dathlu. “Llongyfarchiadau mawr i bob disgybl ar eu llwyddiannau eleni. Braint yw cael bod yn Gadeirydd ar Fwrdd Llywodraethol yr ysgol hon a thystio i waith caled ac ysbrydoledig holl staff yr ysgol, yn enwedig yn ystod y misoedd diwethaf. Ar ran y Bwrdd Llywodraethol hoffwn ddymuno pob llwydiant i bob disgybl wrth iddynt gymryd y cam nesaf yn eu bywydau.”

Llongyfarchiadau mawr i bob un o’n disgyblion – diolch o galon i bob un ohonoch, a phob dymuniad da ar gyfer y bennod gyffrous nesaf!

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru