Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Sul, Mawrth 29, 2020

Sylweddolwn nad yw hi bob amser yn hawdd i ddisgyblion newid o’r ysgol y maent wedi bod ynddi ers blynyddoedd i un llawer mwy a dieithr. O ganlyniad rydym fel ysgol yn gosod pwyslais mawr ar y gwaith yma. Sefydlwyd perthynas hapus ac agos â’n hysgolion cynradd a mae’r ysgolion yn cydweithio’n agos i wneud yn siwr fod pob disgybl yn ymgartrefu mor gyflym â phosib.

Pump ysgol gynradd sydd yn bwydo’r ysgol hon- Bodringallt, Bronllwyn,Llwyncelyn,Llyn y Forwyn ac Ynyswen. Daw disgyblion atom hefyd o Donyrefail.

Mae’r ysgol wedi datblygu rhaglen benodol er mwyn helpu eich plentyn symud o un ysgol i’r llall:

  • Mae uwch dîm arwain yr ysgol yn cwrdd â’r rhieni newydd ddwywaith; unwaith yn yr ysgol gynradd ac unwaith yma yn y Cymer

  • Daw’r disgyblion yma i dreulio diwrnod yn ystod tymor yr haf er mwyn cwrdd â’u Tiwtor Dosbarth a mynychu rhai gwersi penodol

  • Yn ystod wythnosau cyntaf tymor yr Hydref fe drefnir Cwrs Haf i’r disgyblion newydd i gyd lle cânt ddod i adnabod ei gilydd a’u hathrawon newydd mewn sefyllfa anffurfiol

  • Cynhelir cyfarfodydd clwstwr a chynhelir cyfarfodydd Penaethiaid yn rheolaidd a cheir cydweithio da rhwng adrannau a’r cydlynydd Anghenion Arbennig

  • Sicrheir llif helaeth o wybodaeth rhwng yr ysgolion er mwyn sicrhau addysg didor ar gyfer eich plentyn

  • Apwyntiwyd athro cyswllt cynradd/uwchradd

  • Gwneir pob ymdrech i sicrhau ein bod yn ymateb yn gyflym i anghenion pob disgybl unigol a thrwy hynny sicrheir fod pob disgybl yn ymgartrefu mor gyflym â phosib

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru