Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Gwener, Gorffennaf 03, 2020

Mae'r cwricwlwm newydd "Sgiliau 7" wedi ei ddatblygu ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7 gyda'r nod o greu dysgwyr sydd:

 • Wedi'u hysbrydoli ac yn ddysgwyr cyfrifol

 • Yn ymwybodol o sgiliau dysgu a meddwl, a gwahanol ffyrdd o ymdrin â thasgau

 • Yn ddysgwyr effeithiol, adfyfyriol

 • Yn gallu meddwl a gwneud cysylltiadau ar draws ffiniau pynciol

 • Yn ddysgwyr annibynnol sydd hefyd yn effeithiol wrth weithio mewn tîmau

 • Yn ddysgwyr llwyddiannus sydd wedi eu harfogi ar gyfer y dyfodol

Yn ystod y flwyddyn bydd disgyblion yn datblygu eu sgiliau meddwl, dysgu, cymdeithasol ac allweddol, mewn gwersi trawsgwricwlaidd sy'n pwysleisio 'dysgu trwy wneud', a mwynhad o'r broses dysgu. Bydd y cwricwlwm diwygiedig yn canolbwyntio'n glir ar anghenion dysgwyr a'r broses ddysgu, yn ogystal â rhoi mwy o sylw i ddatblygu sgiliau a'u defnyddio mewn cyd-destunau gwahanol.

Mae'r sgiliau hynny'n ganolog i ddysgu effeithiol achos maent yn:

 • Codi safonau trwy ganolbwyntio ar sgiliau trosglwyddadwy sy'n gwella ansawdd y dysgu, gwaith a pherfformiad.

 • Yn annog myfyrwyr i ddod yn ddysgwyr annibynnol a chymryd cyfrifoldeb dros y broses yn ogystal â chanlyniad y dysgu.

 • Pwysleisio pwysigrwydd dysgu gweithredol trwy ddefnyddio sgiliau mewn cyd-destunau amrywiol.

 • Gwella cyflogadwyedd a dilyniant.

Rydym yn anelu at ddatblygu cwricwlwm gyda gweithgareddau dysgu priodol sydd yn:

 • canolbwyntio ar anghenion y dysgwyr ac yn diwallu eu hanghenion

 • cynhwysol ac yn cynnig cyfle cyfartal

 • rhoi sgiliau trosglwyddadwy i ddysgwyr

 • perthnasol, heriol, diddorol ac yn cynnig mwynhad i bob dysgwr

 • trawsnewid dysgu i ddatblygu dysgwyr gydol-oes dyfeisgar, cadarn ac adfyfyriol.

Mae'r fenter gyffrous hon wedi ei datblygu fel rhan o ymrwymiad parhaus yr ysgol at godi safonau a phersonoli dysgu.

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru