Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Mercher, Mehefin 26, 2019

Cynigwn gwricwlwm cyffrous a chyfoethog yma yn y Cymer. Mae gennym dîm profiadol o staff ymroddgar a brwdfrydig sy’n gweithio tuag at yr un nod; cynorthwyo pob disgybl i ddysgu mewn ffordd sy’n gweddu i’r unigolyn.

Cynlluniwyd ein cwricwlwm gyda dewis y myfyriwr yn ganolog iddo. Rhoddir cyfleoedd i fyfyrwyr ddewis a theilwra rhaglen ddysgu o amgylch eu hanghenion, eu talentau a’u diddordebau. Dechreuir ar y broses gyffrous hon o ddewis llwybr ar gyfer y dyfodol mor gynnar â Blwyddyn 9. O Flwyddyn 10 ymlaen, cynigir arlwy eang a chyffrous o wahanol bynciau, gan gynnwys dewisiadau galwedigaethol o fewn ein consortiwm gydag Ysgol Gyfun Gartholwg, Ysgol Gyfun Rhydywaun ac Ysgol Gyfun Llanhari.

O ran addysg ôl-16, bwriedir cyflwyno’r Fagloriaeth Gymreig o fis Medi 2010 i gydredeg â chyrsiau UG ac Uwch mwy traddodiadol. Bwriad y dewis hwn yw ysgogi, a chynnig cyfleoedd i fyfyrwyr ddilyn llwybr dysgu personol. Erbyn i fyfyrwyr adael Ysgol Gyfun Cwm Rhondda, maen nhw wedi bod yn gyfrifol am saernïo’u cwricwlwm a’u hamcanion dysgu eu hun.

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru