Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

Gwener, Mai 14, 2021

Ein bwriad ni yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda yw i alluogi disgyblion i ddarllen, ysgrifennu a siarad yn y Gymraeg a'r Saesneg ar lefel angenrheidiol i weithredu a gwneud cynnydd yn yr ysgol a thu hwnt. Fel ysgol sy'n hybu llythrennedd rhown sylw arbennig i'r disgyblion hynny nad ydynt yn derbyn cefnogaeth yr Adran Cynnal Dysgu, ond sydd angen mirenio'r sgiliau hyn. Yn yr ysgol hon, gan mai yma'n unig y mae'r rhan fwyaf o'r disgyblion yn clywed ac yn siarad yr iaith Gymraeg, mae yna bwyslais mawr ar waith llafar, sydd yn sylfaen i bob datblygiad ieithyddol.

Yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda, hybwn llythrennedd yn y ffyrdd canlynol:

Cod Cywiro Ysgol Gyfan

Mae pob athro yn defnyddio cod cywiro'r Adran Gymraeg wrth gywiro gwaith disgyblion er mwyn sicrhau cysondeb ac er mwyn codi safonau gwaith ysgrifenedig disgyblion.

Profion Llythrennedd

Caiff pob disgybl brawf darllen a sillafu yn y Gymraeg a'r Saesneg ar ddechrau blwyddyn 7. O'r canlyniadau ffurfir pedwar grwp targed gennym ar gyfer darllen a sillafu Cymraeg a Saesneg. Targedir y disgyblion hynny sy'n sgorio'n is na'u hoedran cronolegol yn y profion.

Y Cynllun Darllen

Cynhelir cynllun darllen i ddisgyblion y grwp targed ddarllen Cymraeg a Saesneg, ac fe ddisgwylir iddynt fynychu sesiynau dyddiol darllen ychwanegol am gyfnod o chwech wythnos gyda disgyblion hŷn yr ysgol ac athrawon. Mae athrawon a chyd-ddisgyblion yn cydwethio'n agos gyda'r disgyblion, ac rydym wedi dathlu gwelliant syfrdanol yng nghynnydd darllenwyr y cynllun ers iddo ddechrau. Rôl y mentoriaid darllen hyn, yn ogystal â bod yn glust i'r disgyblion, yw i annog y disgyblion i weld gwerth mewn darllen fel ffynhonnell gwybodaeth a phleser, ac mae'n annatod hefyd bod y mentoriaid yn datblygu eu sgiliau cyfarthrebu hwythau law yn llaw gyda'r sgiliau disgyblion iau.

Y Cynllun Sillafu a Llawysgrifen

Yn yr un modd ffurfir grwpiau targed sillafu a llawysgrifen. Caiff y disgyblion yma hefyd eu targedu am gyfnod o chwech wythnos, a'u rhyddhau o wersi i dderbyn cefnogaeth ychwanegol i godi safonau eu gwaith ysgrifenedig.

Rôl Rhieni

Yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda, yr ydym yn credu'n gryf mai cytundeb rhwng rhieni, yr ysgol a'r disgybl, sy'n sicrhau addysg o'r safon uchaf posib i'r disgyblion. Hybir llythrennedd mewn nifer o ffyrdd yn yr ysgol.

Darllen ac ysgrifennu a mathemateg yw'r pynciau pwysicaf i bob un ohonon ni, fwy na thebyg. Yng Nghymru, mae merched yn gwneud llawer yn well na bechgyn yn y sgiliau hyn.

Fel rhiant, gwarchodwr, mam-gu a thad-cu, gallwch chi fod o help mawr i'ch plentyn gyda darllen ac ysgrifennu. Dyma rai o'r pethau y gallwch chi eu gwneud i helpu:

Darllen a chi

  • Gadewch i'ch plentyn eich gweld CHI yn darllen.

    Siaradwch am y math o ddarllen ac ysgrifennu rydych chi'n ei wneud yn eich gwaith. Dangoswch enghreifftiau iddynt o'r hyn y mae'n rhaid i chi ei wneud.

Sut alla'i helpu?

Gan sicrhau bod llyfrau Cymraeg gan y disgyblion bob dydd yn yr ysgol. Does dim rhaid i chi eu prynu; mae yna ddigon o ddewis yn y llyfrgelloedd lleol. Mae rhestri darllen ar gael gan yr Adran Gymraeg a'r Adran Saesneg. Yn ogystal â hynny, mae angen geiriadur yn y tŷ er mwyn cynorthwyo gyda gwaith cartref disgyblion.

Darllen gyda eich plentyn

Chwiliwch am rywbeth sydd o ddiddordeb iddynt. Nid pob plentyn sy'n hoffi nofelau. Mae llawer o blant yn hoffi storiau antur a ffuglen wyddonol. Maen nhw hefyd yn hoffi storiau am bobl go iawn.
Mae comics, gwefannau, papurau newydd, llyfrau jôcs a llyfrau cyfarwyddiadau i gyd yn dda ar gyfer ymarfer darllen.
Rhowch docyn llyfr yn anrheg i'ch plentyn er mwyn iddynt ddewis llyfr ei hunan.

Sut alla'i helpu pan fydd fy mhlentyn am ddarllen yn dawel?

Os bydd eich plentyn am ddarllen yn dawel, yn arbennig wrth iddyn nhw ddarllen storiau hirach, siradwch am eu barn ar y stori neu arddull yr awdur/arlunydd. Parhewch i ddangos bod gennych ddiddordeb yn eu dewis ond parchwch eu hannibyniaeth gynyddol fel darllenwyr.

Os yw eich plentyn yn cael trafferth i ddarllen

Treuliwch gyfnod byr (tua 15 munud) bob dydd yn gwrando arno yn darllen, a helpu gyda geiriau anodd. Cofiwch rhaid i'r sesiynau hyn fod yn hwyl ac nid rhyw fath o gosb.
Anogwch eich plentyn i daclo'r geiriau anodd drwy ddefnyddio synnwyr y frawddeg i helpu, drwy rannu'r gair yn ddarnau llai, neu drwy geisio ynganu'r gair.
Os oes amser gyda chi, gallwch ddod â'r sesiwn i ben drwy ddarllen i'ch plentyn neu sôn wrthynt am yr hyn rydych chi'n hoffi ei ddarllen a pham.
Gofynnwch i athro /athrawes eich plentyn i awgrymu beth arall y gallwch chi ei wneud i'w help i wella ei ddarllen.

Rydw i'n siarad Saesneg. Sut alla I help fy mhlentyn i darllen yn y Gymraeg?

Y peth pwysicaf i chi ei wneud yw dangos agwedd gefnogol, a diddordeb o'r dechrau un. Anogwch eich plentyn yn y ddwy iaith mor aml ag sy'n bosib. Gallwch chi ofyn i'ch plentyn i ddarllen arwyddion ffyrdd yn y Gymraeg. Gofynnwch i'ch plentyn ddweud gair Cymraeg wrthych am bethau. Bydd hyn yn rhoi llawer o hyder i'ch plentyn.

Gofynnwch i'ch plentyn ddweud yn Saesneg am stori maen nhw wedi'i darllen yn y Gymraeg. Y peth pwysicaf gallwch chi ei wneud yw annog a dangos diddordeb.

Safleoedd gwê defnyddiol i ddisgyblion

Ddim yn hoff o ddarllen? Beth am ddarllen ar y cyfrifiadur i ddatblygu sgiliau darllen

www.acen.co.uk/awe
www.bbc.co.uk/cymru/addysg
www.s4c.co.uk/planedplant
www.urdd.org

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru