Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Gwener, Medi 20, 2019

Mae bywyd yn y chweched yn gyffrous iawn gyda nifer fawr o gyfleoedd ar gael i’r rhai sydd angen lledu eu gorwelion a mentro ar brofiadau newydd. Er enghraifft, rydym yn rhedeg cwrs Megadrive, sy’n rhoi cyfle i’r rheini sydd o dan 17 i yrru ceir ac i ddysgu sut i yrru yn ddiogel ac yn gyfrifol. Mae’r ysgol yn hybu cynlluniau darllen er mwyn gwella safon darllen disgyblion yr ysgol isaf. Mae hefyd cyfle i rai addysgu Cymraeg i blant Ysgol Fabanod Cymer (cyfrwng Saesneg). Rydym yn annog grwpiau o fyfyrwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau MUNGA (model Cenhedloedd Unedig), lle maent yn chwarae rhan gwledydd arbennig o’r C.U. ac yn dadlau pynciau llosg (e.e. sefyllfa Irac a chwestiwn ffoaduriaid).

Llynedd roedd pawb yn defnyddio offer cyfieithu clywedol er mwyn i fyfyrwyr ysgolion Cymraeg a Saesneg eu cyfrwng gyfathrebu mewn ffordd realistig. I’r rheini sy’n hoffi siarad cyhoeddus, mae cyfle i gymryd rhan yng nghystadlaethau’r Clwb Rotari (Cymraeg a Saesneg) ond bydd cryn dipyn o wasgedd arnynt o ystyried llwyddiant ein siaradwyr o’r gorffennol a wnaeth gyrraedd y rownd derfynol yng nghystadleuaeth Prydain ac Iwerddon. Os oes dawn gorfforol gan fyfyrwyr, mae digonedd o dimoedd chwaraeon ar gael a chyfle i fod yn “Sportsleader” (dysgu sut i hyfforddi chwaraeon). Er mwyn datblygu sgiliau cyfathrebu, cymdeithasol ac arwain, mae croeso i fyfyrwyr fynychu cwrs haf ar ddechrau mis Medi gyda’n blwyddyn 7 newydd. Yn ogystal â’r rhain, mae cyfle i fyfyrwyr gynorthwyo ag eisteddfod yr ysgol ac ymuno â chôr yr ysgol. Os ydyw myfyriwr yn meddwl bod ganddo syniadau da, neu ei fod am newid y ffordd mae’r ysgol yn gweithredu, gall gyfrannu i fforymau trafod, cyngor yr ysgol, neu hyd yn oed cynnig ei hun fel prif swyddog. Hefyd, yn ystod yr ail dymor, mae myfyrwyr Blwyddyn 12 yn cael cyfle i fynd ar brofiad gwaith am gyfnod o wythnos - defnyddiol iawn ar gyfer profi swyddi o flaen llaw. Ychydig o enghreifftiau yn unig yw’r uchod a chewch weld bod bywyd yn y chweched yn llawer ehangach na llwyddo mewn gwersi ac arholiadau! Mynnwn roi pwyslais ar ddatblygu’r unigolyn cyflawn a’i baratoi ar gyfer cymryd ei le fel dinesydd gweithredol. Ble arall allwch chi ddarganfod cymaint o gyfleoedd?

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru