Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Iau, Ionawr 28, 2021

Rydym yn credu yn gryf fod plant yn cyflawni mwy pan fydd yr ysgol a rhieni yn gweithio gyda'i gilydd. Athroniaeth o bartneriaeth sydd gennym yma ac fel ym mhob perthynas dda mae'n rhaid i bawb gyfrannu. Mae'r cytundeb cartref ysgol yma yn darparu fframwaith ar gyfer datblygu ein partneriaeth. Ceisiwn egluro amcanion yr ysgol, a hefyd egluro rôl yr

 • Ysgol

 • Y rhieni

 • a'r disgyblion yn y bartneriaeth hollbwysig hon.

Drwy gyd weithio rydym yn gallu cynnig yr allwedd i ddyfodol mwy disglair i'n disgyblion. Gofynnir i chi ddarllen y cytundeb a thrafod gyda'ch plentyn.

Ymrwymiad Yr Ysgol

 • Rhoi a derbyn Parch

 • Datblygu'r gallu a'r awydd ym mhob disgybl i gyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg

 • Addysg eang a chytbwys

 • Disgwyliadau uchel a realistig

 • Arweiniad personol ac academaidd o safon uchel

 • Gwaith cartref rheolaidd

 • Marcio rheolaidd o'r gwaith

 • Adroddiad ysgrifenedig, a chyfle i'w drafod mewn cyfarfod â rhieni

 • Cyfle i ddatblygu ystod o ddoniau trwy gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau o fewn a thu allan i'r ysgol

 • Cefnogaeth gadarnhaol

Ymrwymiad y Disgybl

 • Rhoi a derbyn Parch

 • Datblygu'r gallu a'r awydd i ddefnyddio'r Gymraeg fel cyfrwng dyddiol

 • Ymddwyn mewn ffordd gyfrifol yn yr ysgol ac ar y ffordd i'r ac o'r ysgol

 • Derbyn y Côd Ymddygiad

 • Mynychu'r ysgol pob dydd ond pan yn sâl

 • Prydlondeb ar bob achlysur

 • Aros tu fewn i'r ysgol am y diwrnod ysgol

 • Gweithio'n galed a chyflawni gofynion pynciol

 • Cwblhau Gwaith Cartref mewn pryd

 • Gwisgo Gwisg Ysgol gywir

 • Dim gemwaith/esgidiau hyfforddi/colur

 • Rhannu cyfrifoldeb am amgylchfyd yr ysgol

 • Edrych ar ôl eiddo'r ysgol

 • Dim ffôn symudol, IPod, MP3

Ymrwymiad Rhieni

 • Rhoi a derbyn Parch

 • Ymglymiad i weithgareddau Cymraeg yn y cartref, yr ysgol a'r gymuned

 • Sicrhau presenoldeb a phrydlondeb, gan hysbysu'r ysgol o'r rheswm am absenoldeb cyn 10 o'r gloch y bore ar ddiwrnod cyntaf unrhyw absenoldeb.

 • Sicrhau cydymffurfiad gyda chôd Ymddygiad yr ysgol

 • Cefnogi a hybu cyflawni Gwaith Cartref

 • Gwirio a llofnodi Dyddiadur Gwaith bob wythnos

 • Mynychu Cyfarfodydd Rhieni

 • Sicrhau Gwisg Ysgol gywir

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru