Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Mercher, Medi 30, 2020

Mae’n bolisi gennym, yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda i gynnal presenoldeb da sydd ar hyn o bryd yn 90% ar draws yr ysgol. Tra bod absenoldebau ar adegau yn anochel, o ganlyniad i salwch, rydym o’r farn bod myfyrwyr sydd â phresenoldeb llawn yn fwy hyderus a llwyddiannus.

Mae’r drefn ganlynol yn rhan o’r gyfundrefn a sefydlwyd gennym i fonitro presenoldeb:

  • Mae’n rhaid i rieni/ warchodwyr hysbysu’r ysgol yn syth os yw disgybl yn absennol, drwy ffonio’r llinell absenoldeb: 01443 680800

  • Fe fydd ein Cynorthwydd Cefnogaeth Fugeiliol yn cysylltu â rhieni/ gwarchodwyr yn syth os yw’r disgybl yn absennol ac y teimlir bod y disgybl hwnnw mewn perygl

  • Cysylltir â rhieni / gwarchodwyr pob disgybl sy’n absennol heb ganiatâd

  • Cyfeirir absenoldebau cyson a pharhaol heb esboniad digonol at ein Swyddog Gwella Presenoldeb

  • Y Pennaeth yn unig all roi caniatâd am absenoldeb disgybl o’r ysgol

  • Gweithredir system o wirio presenoldeb yn achlysurol yn ystod y dydd i rwystro absenoldeb heb ganiatâd yn ystod gwersi

  • Cynhelir cosb yn wythnosol ar gyfer y disgyblion hynny sydd wedi bod yn absennol heb ganiatâd

  • Gwobrwyir presenoldeb da, a gwelliant sylweddol mewn presenoldeb

Gofynnwn i chi ystyried yn ddwys cyn cymryd plant o’r ysgol am wyliau yn ystod y tymor. Gwerthfawrogir bod yna gyfnodau pan mae hyn yn anorfod, ond yn gyson fe ddengys ymchwil bod plant sy’n colli ysgol dan anfantais.

Ffurflen Gwyliau

Argraffwch a dychwelwch i'r brif swyddfa os gwelwch yn dda.

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru