Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

Llun, Medi 20, 2021

"Mae gan fyfyrwyr wybodaeth a dealltwriaeth ragorol o gyfrifiadureg ac yn cyflawni canlyniadau ardderchog ar lefel Uwch" - Arolwg Estyn 2008

Mae'r defnydd helaeth a wneir o gyfrifiaduron yn y cartref a'r gweithle yn ei gwneud hi'n hanfodol i ddisgyblion gael profiad o Dechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) ac yn gallu ei ddefnyddio'n hyderus. Mae’r Adran yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i addysgu’r disgyblion er mwyn cynnal y safonau uchaf posib.

Prif nod yr Adran yw i rhoi cyfle i ddisgyblion ddatblygu eu crebwyll cyfrifiadurol, cyfathrebol a rhesymegol drwy ymwneud yn gyson â chysyniadau’r pwnc. Ceisiwn annog nid yn unig dealltwriaeth Technoleg Gwybodaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, ond chwilfrydedd a mwynhad yn ogystal.

Athrawon Pwnc

  • Mr Rhys Hamer
  • Mr Dylan Llewelyn
  • Mr Osian Griffith
  • Mrs Catrin Arnopp
  • Mr David Bryant (Technegydd & Rheolwr Systemau Cyfrifiadurol Ysgol Gyfan)

Cyfnod Allweddol 3

Dysgir TGCh i bob disgybl yng Nghyfnod Allweddol 3. Mae’r disgyblion yn atgyfnerthu’r sgiliau a ddysgir yng Nghyfnod Allweddol 2 ac yn ymestyn eu sgiliau a gwybodaeth yn y meysydd Cyfathrebu Gwybodaeth, Trîn Gwybodaeth a Modelu.

Cyfnod Allweddol 4

"Gwna mwyafrif y disgyblion gynnydd da iawn a chyflawnant ganlyniadau rhagorol mewn arholiadau TGAU yn y pwnc." - Arolwg Estyn 2008

Astudir cwrs TGAU CBAC TGCh ym mlynyddoedd 10 ac 11 sy’n parhau i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau cyfrifiadurol gyda phwyslais ar ddefnyddio a chymhwyso Technoleg Gwybodaeth ym mywyd pob dydd. Disgwylir i’r disgyblion greu portffolio o waith sy’n dangos eu sgiliau yn yr un tri testun ac yng Nghyfnod Allweddol 3. Mae’r disgyblion sy'n dilyn y cwrs llawn TGAU yn creu prosiect wedi’i seilio ar fusnes lleol, ac fe ofynnir i’r disgyblion newid system sydd wedi'i sylfaenu ar waith papur i system gyfrifiadurol.

Cyfnod Allweddol 5

Dilynir myfyrwyr Blwyddyn 12 a 13 gwrs CBAC Uwch Gyfrannol/Lefel A Cyfrifiaduro. Astudir pedwar modiwl yn ystod y cwrs Lefel A, gan gynnwys un dasg wedi ei gosod gan CBAC ac un prosiect wedi’i seilio ar fusnes lleol. Yn wahanol i’r cwrs TGAU, disgwylir i ddisgyblion fynd i fwy o ddyfnder gyda’i systemau cyfrifiadureg ac mae’r Adran yn hybu’r disgyblion i rhaglenni eu systemau trwy gyfrwng Visual Basic, er mwyn eu paratoi ar gyfer addysg bellach.

Adnoddau ar y wê

Mae adnoddau addysgu'r adran bellach ar gael 24/7 ar Moodle.

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru