Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Iau, Ionawr 28, 2021

Ein Gweledigaeth

Rydym yn Adran lwyddiannus, greadigol, ac egniol sydd bob tro yn hybu pwysigrwydd parch at bawb gyda’r pwyslais ar ddatblygu hyder a sgiliau ein disgyblion.

Mae Cymreictod a’r cwricwlwm Cymreig yn ganolog i’n gweledigaeth o ddatblygu dealltwriaeth ein disgyblion o lenyddiaeth a’r iaith Saesneg, gan bwysleisio dealltwriaeth o sut mae iaith yn cyfathrebu, ac felly gwir werthfawrogi ein sefyllfa o ddwyieithrwydd.

Mae’r Adran yn un allweddol fel pwnc craidd, sy’n sylweddoli ei chyfrifoldeb o hyrwyddo addysg Gymraeg yn ymarferol, trwy gefnogi agweddau dysgu ac addysgu trawsgwricwlaidd a gweithgareddau allgyrsiol yr ysgol, yn ogystal â datblygu pob unigolyn i’w lawn botensial.

Mae’r Adran yn rhannu a datblygu gweledigaeth greadigol o addysg a dysgu’r prif sgiliau Saesneg mewn awyrgylch Cymreig a phositif.

Saesneg Ar Draws Y Cyfnodau Allweddol

Mae Saesneg yng Nghyfnod Allweddol 3 yn cynnig cyfleoedd diddorol i ddisgyblion ymestyn eu profiadau o waith darllen, ysgrifennu a llafar. Mae’r dysgu’n thematig ac yn seiliedig ar holl sgiliau’r cwricwlwm.

Yng Nghyfnod Allweddol 4, mae Saesneg yn bwnc deinamig sy’n cwmpasi nifer fawr o brofiadau a sgiliau sy’n paratoi yr unigolyn llawn am lwyddiant yn y dyfodol.

Yng Ngyfnod Allweddol 5, ein ffocws yw Llenyddiaeth a gwaith academaidd safonol. Mae nifer o’n myfyrwyr yn dewis astudio Saesneg yn y Brifysgol.

Arweinwyr Pwnc

  • Mrs Sian Riley

Athrawon Pwnc

  • Mr David Mathias (Ail yn yr Adran)
  • Miss Emily Adams
  • Mr Rhys Richards
  • Mrs Zoe Price
  • Miss Carly Jones
Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru