Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Iau, Mehefin 04, 2020

Croeso i dudalen Adran y Gymraeg. Rydym yn adran brysur iawn, gyda naw o athrawon yn gweithio gyda’i gilydd i gynnig addysg a phrofiadau i ddisgyblion Ysgol Gyfun Cwm Rhondda. Yn ychwanegol i wersi bywiog o safon uchel, rydym yn ceisio sicrhau profiadau amrywiol i'r disgyblion. Yn flynyddol rydym yn trefnu ymweliadau, tripiau, gweithdai, cystadlaethau a siaradwyr. Rydym wedi cael llawer o lwyddiannau; e.e. ni yw pencampwyr cystadleuaeth siarad cyhoeddus yr ardal ers blynyddoedd maith, a phencampwyr Cymru ers tair blynedd bellach. Rydym yn adran weithgar a brwdfrydig sy'n gweithio'n ddiflino i hybu'r iaith Gymraeg yng Nghwm Rhondda, ac yn cynnig cyfleoedd i ddisgyblion ddysgu am eu treftadaeth lenyddol a hanesyddol ac am ddiwylliant ein gwlad.

Arweinydd Pwnc

  • Miss Carla Bartlett

Athrawon Pwnc

  • Miss Kate Hopkins (Ail yn yr adran)
  • Mr Craig Bee
  • Mrs Eirian Edwards
  • Mrs Helen Griffith
  • Mrs Kathryn Gwyn
  • Miss Sara Elise Jones
  • Miss Seren-Hâf Macmillan

 Cyfnod Allweddol 3

Yn ystod Cyfnod Allweddol 3, canolbwyntir ar atgyfnerthu’r sgiliau a ddatblygwyd yng Nghyfnod Allweddol 2 gan ymestyn profiadau disgyblion yn yr iaith Gymraeg. Cynigir gwersi sy’n datblygu sgiliau cyfathrebu disgyblion ac yn eu galluogi i fod yn ddysgwyr annibynnol a chyfrifol, sy’n hyderus yn eu defnydd o’r Gymraeg fel cyfrwng cyfathrebu naturiol ac fel mamiaith; ar lafar, yn ysgrifenedig ac wrth iddynt ddarllen deunydd llenyddol a ffeithiol.

Cyfnod Allweddol 4

Yng Nghyfnod Allweddol 4, dilynir cyrsiau C.B.A.C. gan bob disgybl, gyda’r mwyafrif yn dilyn cyrsiau Iaith Gyntaf a Llenyddiaeth T.G.A.U. Adeiladir ar y sylfeini iaith cadarn a osodwyd yng Nghyfnod Allweddol 3 a chynigir cyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu’n oedolion ifanc sy’n Gymry Cymraeg hyderus. Ein nod yw cynnig cyfleoedd sy’n galluogi ac annog disgyblion i fod yn ymgeiswyr swyddi llwyddiannus sy’n meddu ar y sgiliau angenrheidiol ar gyfer gweithle dwyieithog y dyfodol.

Cyfnod Allweddol 5

Dilynir cyrsiau Uwch Gyfrannol ac Uwch C.B.A.C. gan fyfyrwyr y Chweched Dosbarth. Astudir chwech o wahanol fodylau cyffrous - o’r traddodiadol; Aneirin, Taliesin a Dafydd ap Gwilym, i’r cyfoes; sgriptio ac awduron a beirdd y ganrif hon. Cynigir cyfleoedd i ddatblygu sgiliau ieithyddol; sgiliau ysgrifennu creadigol ac ysgrifennu ffurfiol. Cwrs uchel ei barch ydyw ymysg cyflogwyr sy’n chwilio am weithwyr â lefel uchel o gywirdeb ieithyddol yn y Gymraeg. Cynigir arlwy o brofiadau a chyfleoedd i fyfyrwyr, er enghraifft “Diwrnod y Beirdd” blynyddol yr adran.

Adnoddau ar y wê

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru