Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Sadwrn, Awst 08, 2020

Croeso i’r Adran Fathemateg. Nod ac Amcanion yr Adran:

 • galluogi dysgwyr i weld Mathemateg fel pwnc diddorol a chyffrous i’w fwynhau

 • ysgogi a herio disgyblion er mwyn iddynt cyrraedd eu llawn botensial

 • darparu awyrgylch addas sy’n galluogi dysgwyr i ddatblygu eu hyder yn y pwnc

 • darparu cyfleoedd i ddysgwyr i ddatblygu eu hymwybyddiaeth a’u gwerthfawrogiad o berthnasedd y cysyniadau mathemategol a ddysgir i nifer o sefyllfaeoedd ‘bywyd pob dydd’ ac mewn amrywiaeth o feysydd ar draws y cwricwlwm

 • sicrhau bod gwersi yn cynnal diddordeb ac yn herio disgyblion a chynnig cydbwysedd o ran gwaith grŵp, gwaith unigol a gwaith dosbarth cyfan wedi’i arwain gan yr athro.

Arweinydd Pwnc

 • Mr Caron Jones

Athrawon Pwnc

 • Miss Annie Silver-Evans (Ail yn yr Adran)
 • Mr Dafydd Davies
 • Mrs Janet Walters
 • Mrs Rhian Morgan
 • Mr Eilir Pryse

Cyfnod Allweddol 3

Ym mis Medi mae disgyblion blwyddyn 7 yn cael eu dysgu mewn dosbarthiadau gallu cymysg. Erbyn Tymor y Pasg mae’r disgyblion yn cael eu dosrannu i setiau uwchradd canolradd a sylfaenol. Mae pob dosbarth yn dilyn yr un cwrs craidd er mwyn sicrhau bod symudiad yn medru digwydd rhwng y setiau. Serch hyn, gwahaniaethir tasgau yn unol ag anghenion, gallu a dealltwriaeth y disgyblion. Mae’r proses setio yn parhau ym Mlwyddyn 8 a 9. Eto, mae pob dosbarth yn dilyn yr un cwrs craidd er mwyn sicrhau bod symudiad yn medru digwydd rhwng y dosbarthiadau. Mae cynnydd disgyblion a lefelau cyrhaeddiad yn cael eu monitro’n gyson a’u penderfynu gan asesu ffurfiol ac anffurfiol. Erbyn diwedd Blwyddyn 9 mae’r mwyafrif o ddisgyblion yn gweithio ar lefel 5 i 6.

Disgwylir i bob disgybl i ddod â chyfrifiannell gwyddonol, pren mesur, onglydd a cwmpawd i bob gwers.

Cyfnod Allweddol 4

Gall ymgeisydd gofrestru ar gyfer un o’r haenau canlynol:

 • Yr Haen Uwch – Graddau A* - D

 • Yr Haen Sylfaenol – Graddau C – G

Ym mhob haen bydd dau bapur ysgrifenedig, pob un gwerth 100 marc (Papur 1 50% a Papur 2 50%). Mae papurau 1 a 2 yn gyfartal o ran pwysedd ac asesir Rhif, Algebra, Siap, Gofod a Mesurau a Thrin Data. Ni chaniateir defnyddio cyfrifiannell ar Papur 1. Mae Cyfrifiannell Gwyddonol yn hanfodol ar gyfer y cyrsiau hyn yn enwedig ar gyfer Gwaith Cartref. Mae’r Adran yn argymell y CASIO FX-83WA neu 83MS.

Tystysgrif Lefel Mynediad

Cynigir i ddisgyblion nad yw Mathemateg TGAU yn addas ar eu cyfer yn arbennig os ydynt wedi cael anhawster i gyrraedd lefel 3 yng Ngyfnod Allweddol 3 ar ddiwedd Blwyddyn 9. I annog datblygiad pellach i gwrs TGAU fel posibilrwydd i’r dyfodol mae rhai elfennau o Rhaglenni Astudio y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 a 4 wedi eu cynnwys.

Fel gyda chyrsiau eraill Tystysgrifau Lefel Mynediad ceir canlyniadau sy’n cyfateb yn fras i lefelau 3, 2 ac 1 y Cwricwlwm Cenedlaethol ond mae’r gwaith wedi ei osod mewn cyd-destun addas i ddisgyblion Bl 10- 11.

Ar ddiwedd pob un o’r 3 modiwl ceir Profion Rhyngamserol (40 munud yr un) sy’n werth 48% o’r cyfanswm marciau. Yn arferol cynhelir y Profion Rhyngamserol hyn:

 • ar ddiwedd Tymor y Nadolig ym mlwyddyn 10

 • ar ddiwedd Tymor yr Haf ym mlwyddyn 10

 • ar ddiwedd Tymor y Nadolig ym mlwyddyn 11

Yn ystod y modylau cynhelir profion Clywedol (10 cwestiwn byr a Rif heb ddefnyddio cyfrifiannell) sydd werth 5% o’r cyfanswm marciau a Thasgau Ymarferol sy’n cynnwys 3 tasg ar gyfer pob modiwl sy’n werth 6% o’r cyfanswm marciau.

Cynhelir yr arholiad allanol ym Mis Mawrth ym mlwyddyn 11 ac mae hwn gwerth 21% o’r cyfanswm marciau.

Cynhelir tasgau ymchwiliol (20%) yn ystod y cwrs.

Mae’n bosibl bydd rhai disgyblion yn sefyll Arholiadau Lefel Mynediad mewn Mathemateg a’r Haen Sylfaenol cwrs TGAU pan fo hynny’n briodol.

Cyfnod Allweddol 5

Amcanion y cwrs yw i annog ymgeiswyr i:

 • ddatblygu eu dealltwriaeth o Fathemateg a phrosesau mathemategol mewn ffordd sy’n magu hyder ac yn meithrin mwynhad

 • ddatblygu galluoedd i resymu’n rhesymegol ac adnabod ffyrdd anghywir o resymu yn ogystal â chyffredinoli a llunio profion mathemategol

 • ehangu eu hamrediad o sgiliau a thechnegau mathemategol a’u defnyddio mewn problemau anoddach, nad ydynt wedi eu strwythuro

 • ddatblygu dealltwriaeth o gydlyniad a dilyniant mewn Mathemateg a sut y gellir cysylltu gwahanol feysydd ym myd Mathemateg

 • adnabod sut y gellir cynrychioli sefyllfa’n fathemategol a deall y berthynas rhwng problemau yn y ‘byd go iawn’ a modelau mathemategol safonol a modelau eraill, a sut y gellir eu mireinio a’u gwella

 • ddefnyddio Mathemateg fel ffordd effeithiol o gyfarthrebu

 • darllen a deall daleuon mathemategol ac erthyglau sy’n ymwneud â chymhwyso Mathemateg

 • feithrin y sgiliau sydd eu angen er mwyn medru gwneud defnydd effeithiol o dechnoleg fel cyfrifianellau a chyfrifiaduron, gwybod lle y byddai defnydd o’r fath yn anaddas a bod yn ymwybodol o gyfyngiadau

 • ddatblygu ymwybyddiaeth o berthnasedd Mathemateg i feysydd astudio eraill, yn ogystal â’r byd gwaith a’r gymdeithas yn gyffredinol

 • gymryd mwy a mwy o gyfrifoldeb am eu haddysg eu hunain a gwerthuso’u datblygiad mathemategol eu hunain.

Rhaid i ymgesiwyr Uwch Gyfrannol sefyll tri modiwl a rhaid i ymgeiswyr Safon Uwch sefyll chwech modiwl. Dyma’r unedau a gynigir:

 • C1 Mathemateg Bur 1

 • C2 Mathemateg Bur 2

 • C3 Mathemateg Bur 3

 • C4 Mathemateg Bur 4

 • M1 Mecaneg 1

 • M2 Mecaneg 2

 • S1 Ystadegaeth 1

 • S2 Ystadegaeth 2

Rhaid i ymgeiswyr Uwch Gyfrannol astudio’r unedau C1 a C2, gyda un uned o M1 a S1. Rhaid i ymgeiswyr Safon Uwch astudio’r unedau C1, C2, C3 a C4, gyda dau uned ychwanegol M1 a M2 neu S1 a S2. Rhaid eistedd arholiad ar gyfer pob uned. Mae’r unedau’n cyfrannu’r un canran tuag at y radd derfynol. Hyd pob arholiad yw 90 munud. Ni does gwaith cwrs.

Mae astudio Mathemateg Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yn fanteisiol iawn ar gyfer amrywiaeth eang o alwadigaethau gwyddonol a thechnelegol. Yn gyffedinol, dylai ymgeiswyr sydd am arbenigo mewn Ffiseg, Peirianneg neu Electroneg astudio Mathemateg gyda Mecaneg. Dylai ymgeiswyr sydd am studio Cyfrifyddiaeth, Economeg a Bioleg astudio Mathemateg gyda Ystadegaeth.

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru